บริษัทฯ ขอแจ้งปิดรับลงทะเบียนในระบบสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับการลงทะเบียนหน้างาน (WALK IN) ในทุกกรณี

YOUR ONE-STOP INTERIOR SOLUTION

Bangkok Dec-Con

 Public Company Limited

View Our Portfolio 

Start a Project with us

Follow Us On