แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องด้วยสถาการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท จึงเปลี่ยนเป็น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันและเวลาเดิม วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

YOUR ONE-STOP INTERIOR SOLUTION

Bangkok Dec-Con

 Public Company Limited

View Our Portfolio 

Start a Project with us

Follow Us On