คุณธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ

   ผู้บริหาร บริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด(มหาชน) หรือ BKD  รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนด้านการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ประจำปี 2564 จาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ.

05/07/2022